Kvalitetspolicy

Söderhamns LBC AB skall alltid kunna utföra sina tjänster och leverera sina produkter med den kvalitet som kunden efterfrågar samtidigt som vi uppfyller relevanta lagar och förordningar.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Skapa goda relationer med kunder
 • Utföra tjänster och leverera produkter på överenskommen kvalitetsnivå.
 • Leverera i rätt tid, plats och skick.
 • Aktivt och kontinuerligt arbete med kvalitetsförbättringar.
 • Personalen ska vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter genom kontinuerlig utbildning och information.

Denna kvalitetspolicy har antagits av Söderhamns LBC:s styrelse 2003-03-25

Miljöpolicy

Söderhamns LBC AB skall vid varje tillfälle med utgångspunkt från egna och kunders krav för:

 • Att erbjuda marknaden miljöeffektiva transport- och maskintjänster.
 • Att bedriva verksamheten så att miljöpåverkan minimeras.
 • Att inom ramen för normala företagsekonomiska avväganden avsätta erforderliga personella och ekonomiska resurser för att genomföra denna miljöpolicy.


Detta skall ske genom att:

 • Alltid beakta de krav som anges i gällande lagar och förordningar.
 • Tillse att all personal och delägare inom företaget har kännedom om denna miljöpolicy och är informerade om företagets miljömål.
 • Upprätta och vidmakthålla företagets miljöplaner och målsättningar.
 • Kontinuerligt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt genom att uppnå de miljömål som fastlagts i företagets miljöledningssystem.
 • Ständigt söka förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
 • Införa ett miljöledningssystem enligt ISO 9001:2000-standarden.
 • Informera kunder och övriga i företagets omvärld om vår miljöpolicy och öppet redovisa hur företaget lyckas  med att uppnå de fastställda miljömålen.

Denna miljöpolicy har antagits av Söderhamn LBC AB:s styrelse 2000-10-24.

Trafiksäkerhetspolicy

Vi skall alltid erbjuda och arbeta med transporter som utgörs av en hög trafiksäkerhet. Våra förare, medtrafikanter, kunder skall uppleva säkerhet och trygghet genom vårt agerande. Våra åtgärder och beteenden i trafiken skall genom en konsekvens bidra till att minska antalet trafikolyckor.

Detta innebär följande:

 • Fordon och maskiner skall vara i gott och trafiksäkert skick.
 • Lagar och förordningar skall efterlevas vid nyttjande av fordon och maskiner såväl avseende vägbelastning och framförande.
 • Största hänsyn skall tas till medtrafikanter. Vi skall betraktas som föredöme i trafiken.
 • Bilbälte skall alltid användas.
 • System och rutiner finns för rapportering på fordon och maskiner.
 • All personal som framför ett fordon eller en maskin skall vara alkohol- och drogfri.

Denna trafikpolicy har antagits av Söderhamn LBC AB:s styrelse 2003-03-25.